EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Zamówienia publiczne Muzeum

2018

 

10.12.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP1/2018. Nazwa zadani: Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia

str. 1 - link

str.2 - link

 

30.11.2018

postępowanie o udzieleniu zamówienia. Numer sprawy ZP1/2018. Nazwa zadani: Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia

 

 

17.10.2018 - Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu komputerowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

zał. 1 - formularz ofertowy

zał. 2 - opis przedmiotu zamówienia

zał. 3 - oświadczenie wykonawcy

zał. 4 - projekt umowy

 

30.10.2018 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

6.07.2018 - Zapytanie ofertowe na sprzątanie powierzchni biurowych w obiektach Muzeum

 

zapytanie ofertowe  - str. 1, str. 2

zał. nr. 1 - zakres czynności

zał. nr. 2 - formularz oferty

umowa  - str.1, str.2, str.3, str.4

zał. nr. 1 do umowy

zał. nr. 2 do umowy

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na sprzątanie pomieszczeń biurowych w obiektach muzeum - link

 

 

 

18.01. 2018 - Zapytanie ofertowe na modernizacje systemu telewizji internetowej CCTV w Pałacu Królewskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu

 

zapytanie ofertowe

zał. nr. 1 - opis przedmiotu zamówienia

zał. nr. 2 - formularz oferty

zał. nr. 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

 

5.02.2018 -

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na modernizację Sytemu Telewizji Przemysłowej CCTV w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu 

plik do ściągnięcia

 

 

2017

 

13.12.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP2/2017 Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia

 

plik do ściągnięcia

 

28.11.2017 - Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na promocje projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego"

 

pliki do ściągnięcia:

 

zapytanie ofertowe

 

formularze

 

7.12.2017 - Informacja o dokonaniu wyboru najbardziej korzystnej jakościowo i ekonomicznie oferty w postępowaniu na promocję  projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego"

 

 

12.05.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy zp1/2017. Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi zainstalowanymi w budynku Arsenału Miejskiego i Archiwum Budowalnego we Wrocławiu, ul. Cieszyńskiego 9. 

 

strona 1

strona 2

 

28.04.2017

Informację o wyborze oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem i rozliczania dofinansowania dla projektu „Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4. Środowisko i zasoby Działania 4.3 Dziedzictwo Kulturowe.

 

dokument do ściągnięcia

 

26.04.2017

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie modernizacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi zainstalowanymi w budynku Arsenału i Archiwum Budowlanego we Wrocławiu przy ul. Cieszyńskiego 9

informacja dostępna pod:  link

 

19.04.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem i rozliczania dofinansowania dla projektu „Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe (zwany dalej Projektem).

 

dokument do ściągnięcia

 

2016

 

5.12.2016
Postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiot przetargu: ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia – znak sprawy ZP 3/2016. Informacja z sesji otwarcia ofert.

 

 

 

Muzeum Miejskie informuje, że zapytanie ofertowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na promocję wystawy „Marc Chagall i malarze europejskiej awangardy” zostaje unieważnione.

 11.05.2016

zapytanie ofertowe - promocja wystawy "Marc Chagall i malarze europejskiej awangardy"

 

plik do ściągnięcia

 

 

 

USŁUGI I DOSTAWY ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM MUZEUM TEATRU WE WROCŁAWIU

 

ZAWIADOMIENIE O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK DO SCIĄGNIĘCIA 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 14 marca 2016 r. Pozostałe dane pozostają bez zmian (miejsce i godzina składania ofert oraz miejsce i godzina otwarcia ofert).

 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 7 marca 2016 r. Pozostałe dane pozostają bez zmian (miejsce i godzina składania ofert oraz miejsce i godzina otwarcia ofert).

 

Dla postępowania nr ZP 1/2016 „Usługi i dostawy związane z utworzeniem Muzeum Teatru we Wrocławiu, plac Wolności 7a” obowiązuje ogłoszenie z dnia 22 stycznia 2016/S 015-021116.

 

plik do ściągnięcia

 

zał. 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + modyfikacje

zał. 2 - Opis przedmiotu zamówienia

zał. 3 - Formularz cenowy

zał. 4 - Formularz ofertowy

zał. 5 - Wykaz wykonywanych zamówień

zał. 6 - Umowa

zał. 7 - Formularz parametry

zał.8 -  Część rysunkowa projektu

 

pytania i odpowiedzi:

26.01.2016 

10.02.2016

11.02.2016

12.02.2016 - http://we.tl/BRwBTcNZwX

17.02.2016

 

 

2015

 

18.12.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE

przeprowadzenie badań rynku i na ich podstawie przeprowadzenie analizy popytu wraz z opracowaniem raportu – dla projektu o roboczym tytule Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu.  

 28.12.2015 - Informacja o wyborze najbardziej korzystnej oferty  

 

 

6.11.2015

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej

zakres zapytania: dostawa umeblowani i wyposażenia wnętrz - meble magazynowe i biurowe w Muzeum Teatru w związku z realizacją projektu o roboczym tytule "Przebudowa z adaptacja skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3