EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Miejskiego Wrocławia w postaci elektronicznej.

 

Zasady udostępniania informacji publicznej
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), Muzeum Miejskie Wrocławia jest zobowiązane udostępniać każdą informację związaną z wykonywaniem zadań publicznych.
Według ustawy, udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. wyłożenia, wywieszenia informacji w instytucji w miejscu ogólnie dostępnym,
3. udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji, jeśli informacje publiczne nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, Muzeum  Miejskie Wrocławia jest obowiązane poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Wypełniony wniosek, należy przekazać do Muzeum Miejskie Wrocławia w jeden z poniższych sposobów:
1. przesłać pocztą na adres: Muzeum Miejskie Wrocławia, ul. Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław,
2. złożyć w Sekretariacie Muzeum Miejskiego Wrocławia (adres j.w.),
3. przesłać na numer fax: 71 344 47 85,
4. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mmw.pl
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne będące w dyspozycji Muzeum Miejskiego Wrocławia uniemożliwiają udostępnienia w takiej formie. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Muzeum Miejskiego Wrocławia poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku.
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę instytucji.