EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Załącznik do Uchwały Nr LI/1492/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 czerwca 2010 r.

STATUT MUZEUM MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Muzeum Miejskie Wrocławia, zwane w dalej „Muzeum”, działa, w szczególności, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (DZ. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wrocław.
2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do  rejestru instytucji  kultury       pod    numerem RIK 29/00, prowadzonego przez Gminę Wrocław.


§ 3

Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum, odpowiadające zadaniom instytucji.

 

§ 4

Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania Muzeum.

 

§ 5

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

 

§ 6
Muzeum realizuje cele określone w § 5, w zakresie szeroko rozumianych dziejów Wrocławia i Śląska, z zakresu oręża polskiego i obcego, sztuki cmentarnej, medalierskiej oraz archeologii, a także studiów nad dziejami i kulturą kresów wschodnich w granicach II Rzeczypospolitej z uwzględnieniem polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,
2) inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów 
    dokumentacyjnych,
3) przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów,
5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
6) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
    zajmującymi się upowszechnianiem nauki i sztuki,
8) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
9) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych
    z zakresu swojej działalności,
10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
11)  przyjmowanie przekazów i darowizn w postaci zbiorów,
12)  przyjmowanie w depozyt zabytków od osób prywatnych i instytucji.

 

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum

 

§ 7

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Oddział - Muzeum Archeologiczne
   a) Dział Epoki Kamienia
   b) Dział Epoki Brązu
   c) Dział Epoki Żelaza
   d) Dział Wczesnego Średniowiecza
   e) Dział Archeologii Nowożytnej
   f)  Dział Dokumentacji Naukowej

2. Oddział - Muzeum Historyczne
   a) Dział Historii Średniowiecznej
   b) Dział Historii Nowożytnej
   c) Dział Historii Współczesnej
   d) Dział Ikonografii Wrocławia
   e) Dział Dokumentacji Fotograficznej Wrocławia
   f)  Dział Dziejów Teatru


3. Oddział - Muzeum Militariów
   a) Dział Broni
   b) Dział Odznaczeń i Znaków Wojskowych
   c) Dział Dokumentacji Historycznej


4. Oddział - Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
   a) Dział Rzemiosła Artystycznego Ratusza
   b) Dział Wnętrz - Kamienica Mieszczańska


5. Oddział - Muzeum Sztuki Medalierskiej
   a) Dział Medali Polskich
   b) Dział Medali Obcych
   c) Dział Orderów i Odznaczeń
   d) Dział Dokumentacji Twórczości Artystycznej


6. Oddział - Muzeum Sztuki Cmentarnej
7. Biblioteka Zespolona
8. Dział Usług Muzealnych
9. Dział Spraw Pracowniczych
10. Dział Administracyjny
11. Dział Finansowy


§8

Zakres zadań oddziałów i działów określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum z zastrzeżeniem

art. 13 ust.

 

Rozdział 4.
Nadzór i zarządzanie Muzeum

 

§ 9

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  bezpośredni Prezydent Wrocławia.


§ 10

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wrocławia.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum liczy od 5 do 15 członków.

 

§ 11

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§12
1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie
    odpowiedzialny.                                
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 
    1)  kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
    2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
    3)reprezentowanie Muzeum na zewnątrz
    4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów  rzeczowych i finansowych, sprawozdań
        i wniosków inwestycyjnych                     
    5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,             
    6) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
    7) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
    8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze

        stosunku pracy.

 

§13
Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępców, których sam powołuje i odwołuje.

 

Rozdział 5.
Majątek i finanse Muzeum

 

§ 14
Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

 

§ 15

Muzeum prowadzi gospodarkę finansowana zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 16

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy Wrocław, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§ 17

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
   a) organizowania wystaw promocyjnych, okolicznościowych na zlecenie innych jednostek,
   b) opracowywania opinii, ekspertyz i dokumentacji w zakresie działalności określonej statutem,
   c) prowadzenia działalności wystawienniczej,
   d) wynajmowania pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe, które nie naruszyłyby działalności Muzeum,

 

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 6.

 

§ 18

Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum, w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

 

§ 19
1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie
    przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w Statucie Muzeum mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.